X

Søk

 

Full seier om eiendomsskatt

 

Eidsivating lagmannsrett har nylig avsagt en dom som gjelder eiendomsskatt. Spørsmålet i saken var om maskiner og driftsteknisk utstyr i en fabrikk på Otta som produserer vinduer skulle tas med i takstgrunnlaget. Verdien av maskinene og driftsutstyret var MNOK 7,4. Tingretten la til grunn at det forelå en tilstrekkelig fysisk, praktisk og kommersiell tilknytning mellom maskinene og driftsutstyret og eiendommen etter eiendomsskatteloven § 4. Verdien av maskiner og driftsutstyret skulle derfor inngå i eiendomsskattegrunnlaget. Lagmannsretten kom til et annet resultat og opphevet vedtaket for så vidt gjaldt maskinene og driftsutstyret. Dommen er ikke rettskraftig.

 

Med henvisning til tidligere rettsavgjørelser tar lagmannsretten utgangspunkt i at maskiner mv er tatt med i eiendomsskattegrunnlaget ved typisk tungindustri, prosessanlegg og spesialanlegg. På den annen side er maskiner mv ikke tatt med i eiendomsskattegrunnlaget innen tekstil, trykkeri og produksjon av isolerglass.

 

I den konkrete vurderingen i saken la lagmannsretten til grunn at det på eiendommen var oppført et «nokså standard industribygg, som i utgangspunktet kunne ha ulike anvendelsesområder.»  For slike eiendommer la retten til grunn at det i de fleste tilfeller ikke vil være aktuelt å ta med maskiner mv i eiendomsskattegrunnlaget. Spørsmålet var derfor om det var foretatt slike tilpasninger i bygger eller andre forhold som tilsa at maskinene likevel skulle inngå.

 

Lagmannsretten la til grunn at det var foretatt tilpasninger i eiendommen som til dels måtte fjernes dersom en ny virksomhet som ikke hadde tilsvarende behov skulle overta fabrikklokalene. I tillegg var maskinene tunge og vanskelig å flytte. Dette tilsier at utstyret skulle inngå i eiendomsskattegrunnlaget, men lagmannsretten mente at det skulle legges «vesentlig større vekt» på at kostnadene  ved å flytte ut maskinene og tilpasse bygget til ny bruker ville være begrenset.

 

Kommunen anførte at det ikke var noe realistisk alternativ bruk av bygget. Dette skyldtes det svake markedet for næringseiendommer i kommunen. Lagmannsretten la til grunn at det var begrensede muligheter for annen anvendelse av lokalene. Dette skyldtes imidlertid ikke bygningens beskaffenhet, men markedet for næringseiendommer i Otta. Etter rettens syn skulle det ikke tas hensyn til slike lokale forhold, men en objektiv vurdering ut i fra en normal økonomisk utnyttelsesmulighet for denne type bygninger. Ettersom det i saken dreide seg om et nokså standard industribygg, vil mulighetene for økonomiske utnyttelse være gode slik retten så det.

 

Retten konkluderte deretter med at maskinene og driftsutstyret ikke skulle inngå i eiendomsskattegrunnlaget og opphevet vedtak for så vidt gjaldt den delen.

 

Dommen er interessant fordi den er klargjørende. Når det skal vurderes om driftsutstyr skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget må de forretningsmessige og økonomiske forbindelsene mellom maskinene og anlegget vurderes. Kostnadene ved å flytte utstyret må tillegges vesentlig vekt. Hvis det ikke er et «uforholdsmessig økonomisk offer» å flytte utstyret vil dette tilsi at utstyret ikke skal inngå i grunnlaget. Dommen er også klargjørende fordi den tilbakeviser at det lokale markedet for næringseiendommer er relevant. Hvis lokale markedsforhold tilsier at alternativ bruk av eiendommen ikke er realistisk, skal dette ikke være avgjørende. Det er en objektiv vurdering som er relevant.

 

For medlemmene i VBL kan dommen være relevant. Dette gjelder spesielt i de kommunene hvor markedet for næringseiendom er svakt. Kommunen kan i slike tilfeller ha argumentert med at det ikke foreligger noen realistisk alternativ bruk av eiendommen og at driftsutstyret dermed skal anses som en del av eiendommen. Dette resonnementet er etter dommen ikke riktig.

 

VBL er interessert i å kartlegge om våre medlemmer ilegges eiendomsskatt på et uriktig grunnlag. Selv om dommen ikke er rettskraft, er vi interessert i å få tilbakemelding om det er ilagt eiendomsskatt i strid med dommens premisser. Medlemmer som er ilagt eiendomsskatt på et grunnlag som kan være i strid med dommen, oppfordres til å ta kontakt med daglig leder Ane Dyrnes, tlf. 95026055.

[Publisert: 31.08.17]